معرفی کادر

آقای بخشی - مدیریت مدرسه

آقای سیفی - معاونت آموزشی

آقای مرگن - معلم راهنمای پایه هفتم

آقای هاشمی - معاونت مهارتی

آقای میرجعفری - معاونت روابط عمومی

آقای شاهانی - معاونت انضباطی

آقای شایسته - معلم راهنمای پایه هشتم

آقای شعبانی - معاونت اداری

آقای هاشمی نژاد - معاونت پرورشی

آقای تیمور زاده- معاونت انضباطی

آقای تشکری - مدیر دروس

آقای گودرزی - مسئول مراجعات