معاونت تربیتی

پس از تحقيق و جمع آوري تجربيات و نظريات اسلامي ثمربخش پيرامون حوزه تعليم و تربيت سياستهاي راهبردي زير به عنوان اركان اصلي تربيت در طرح ريزي مجموعه مدارس اندیشه صفا پی ریزی شد: شروع فعالیت تربیتی از سنین اثرپذیری ، مربی محوری ، مسجد محوری ، محوریت روحاینت ، ارتباط مستمر با اولیاء ، تلفیق فرهنگ بسیج ،‌حوزه و به روزبودن دانشگاهی ، توجه ويژه به بعد جسم و فعالیت های ورزشی ، جمع گرايي و نگاه به مسأله تربيت به مثابه يك جريان دائمي و فراگير در سراسر پيكره مجموعه ، نگاه جذب گرا در حوزه تعليم و تربيت .